Informace k rekonstrukci bytu - pravidla a zásady

Téma: Informace výboru
Vydáno dne 06. 11. 2015

(Vytištěno z www.petrzilkova.cz)


Při rekonstrukci je třeba dodržovat platné právní předpisy ČR a Stanovy Společenství Petržílkova 2486-2491 (citace z příslušných částí Stanov Společenství Petržílkova 2486-2491 jsou uvedeny níže).

Vybourání příčky – prováděním prací ani jejich výsledkem nesmí být ovlivněna statika nosných konstrukcí.

Výměna oken – při výměně nesmí být narušena skladba zateplení vnějšího pláště domu.

Zasklení lodžie – přesné požadavky na práce vyžadující stavební povolení Vám sdělí stavební úřad; SVJ není vlastníkem domu ani pozemku, a protože není stavebníkem, není ani účastníkem stavebního řízení; účastníkem budou jednotliví členové SVJ; výbor Společenství Petržílkova 2486-2491 požaduje pouze obecné dodržení platných právních předpisů ČR a Stanov Společenství Petržílkova 2486-2491 (viz níže, zejména čl. XV odst. 2, písm. j) Stanov).

Rekonstrukce koupelny – upozorňuji zejména na čl. XV odst. 2, písm. j) Stanov Společenství Petržílkova 2486-2491 (viz níže, zejména čl. XV odst. 2, písm. j) Stanov).

Změna provedení podlahy – upozorňuji na nutnost dodržení požadované kročejové neprůzvučnosti.

Výňatek ze Stanov Společenství Petržílkova 2486-2491

čl. XV odst. 2, písm. j) Stanovy

j) umožnit po předchozím vyzvání volný přístup ke společným částem domu, které procházejí jeho jednotkou, zejména ke stoupacímu vedení vody, tepla, odpadu, STA apod., a pokud ve své jednotce provede takové stavební úpravy oproti původnímu stavu, které znemožní bezproblémové provedení oprav a údržby společných částí domu (zejména změnu odnímatelného zakrytí šachet stoupacích vedení), je člen společenství povinen na vlastní náklady takovéto stavební úpravy odstranit, aby bylo možné provést opravy anebo údržbu společných částí domu,


čl. II odst. 4 Stanovy - Domovní řád

4. Uživatel jednotky je povinen nahradit škody, které na jiných jednotkách nebo společných částech nebo zařízení domů způsobil on sám, členové jeho domácnosti nebo osoby, jimž umožnil vstup do budovy. Náhradou škody se rozumí buď uvedení do původního stavu, nebo náhrada v penězích. Bez souhlasu výboru a bez stavebního povolení není dovoleno provádět takové opravy jednotky a jejího zařízení, jimiž by byl měněn vzhled domu, ovlivněna jeho statika nebo jinak ovlivněna funkčnost technického zařízení domu (plyn, vytápění, voda, elektrotechnika, vzduchotechnika, domácí telefon, výtah, televizní anténa apod.).


čl. III odst. 2 a 3 Stanovy - Domovní řád

2. Hlučné práce, např. při rekonstrukci jednotky, mohou být prováděny pouze v pracovní dny od 7:00 do 18:00 hod., přičemž vlastník jednotky je povinen zajistit, aby byly všechny hlučné práce soustředěny do krátkého časového období. Hlučné práce prováděné v jednotce déle než 30 dnů v jednom kalendářním roce jsou považovány za obtěžování hlukem v míře nepřiměřené místním poměrům, které podstatně omezuje obvyklé užívání sousedních jednotek.

3. Vlastník jednotky, který plánuje provádět ve své jednotce hlučné práce trvající déle než jednu hodinu za jeden den nebo méně než jednu hodinu za jeden den, ale po více než sedm po sobě jdoucích dnů, je povinen informovat písemně o svém záměru výbor prostřednictvím příslušného zástupce – člena výboru a uživatele sousedních jednotek (vyvěšením na nástěnku). V této informaci uvede předpokládaný časový rozsah hlučných prací a telefonní číslo kontaktní osoby odpovědné za dodržování ustanovení tohoto domovního řádu při provádění prací.

čl. V odst. 8 Stanovy - Domovní řád

8. Kontejnery na odpadky jsou umístěny před příslušnými vchody. Kontejnery na tříděný odpad (papír, sklo, plasty) jsou barevně označeny. Je zakázáno odkládat jakýkoli odpad vedle kontejnerů. Jedinou přípustnou výjimkou jsou vánoční stromky, které lze odkládat vedle kontejnerů. Velkoobjemový odpad a stavební suť je zakázáno odkládat do kontejnerů, tento odpad je třeba odvézt do sběrného dvora. Dále je zakázáno odkládat vedle kontejnerů nepotřebné věci všeho druhu.

Stanovy v plném znění jsou umístěny na:
http://www.petrzilkova.cz/view.php?cisloclanku=2004052001