POZVÁNKA na výroční schůzi SVJ

Téma: Informace výboru
Vydáno dne 07. 03. 2020

(Vytištěno z www.petrzilkova.cz)


která se koná ve čtvrtek dne 21. května 2020 od 19.00 hod. (prezence od 18.30) v kinosále Gymnázia Jaroslava Heyrovského Mezi školami 2475, Praha 5.


Program:

1. Zahájení, zjištění usnášeníschopnosti
2. Zpráva o činnosti výboru Společenství Petržílkova 2486-2491
3. Zpráva o vyúčtování za rok 2019
4. Finanční plán (rozpočet) na období červenec 2020 až červen 2021
5. Plán oprav a údržby na období červenec 2020 až červen 2021
6. Volba členů výboru
7. Různé
a. snížení topné křivky
b. uložení části volných finančních prostředků na vkladový účet s výhodnějším úrokem

Podklady k jednání (vyúčtování) jste obdrželi osobně, případně doporučeně poštou. Finanční plán na další období bude vyvěšen na nástěnkách a zveřejněn na našich internetových stránkách www.petrzilkova.cz

Nemůžete-li se z vážných důvodů osobně dostavit, udělte laskavě plnou moc k zastupování (vzor přiložen) pro svého zástupce (např. rodinného příslušníka nebo některého člena výboru). Podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen.


****


PLNÁ MOC


……….………………………………………………………….,
jméno a příjmení zmocnitele
(uveďte své jméno a příjmení)


jednotka č. …………………….
a číslo vaší bytové jednotky (vchod/číslo bytu)


………………………………………………………….………..………………………………………
adresa


……………………………………………………………
datum narození (IČO u právnických osob)zmocňuji tímto pana (paní)


……………………………………………….…………………..………………………………………


……………………………………….…………………………..………………………………………
(uveďte jméno, příjmení, datum narození a bydliště osoby, které dáváte plnou moc; v případě, že zmocňujete zástupce vchodu, postačí uvést jeho jméno a příjmení),


aby mne zastupoval(a) na výroční schůzi shromáždění Společenství Petržílkova 2486-2491 konané dne 21. května 2020 od 19.00 hod., mým jménem hlasoval(a) a přijímal(a) veškerá rozhodnutí.V Praze dne ……………….………..
podpis ……………..………………………………………