POZVÁNKA na výroční schůzi SVJ a plná moc

Téma: Informace výboru
Vydáno dne 20. 04. 2021

(Vytištěno z www.petrzilkova.cz)


shromáždění Společenství Petržílkova 2486-2491, která se koná ve čtvrtek dne 27. května 2021 od 19.00 hod. formou elektronické konference


Program:

1. Zahájení, zjištění usnášeníschopnosti

2. Zpráva o činnosti výboru Společenství Petržílkova 2486-2491

3. Zpráva o vyúčtování za rok 2020

4. Finanční plán (rozpočet) na období červenec 2021 až červen 2022

5. Plán oprav a údržby na období červenec 2021 až červen 2022

6. Doplňovací volba členů výboru

7. Různé

Podklady k jednání (vyúčtování) jste obdrželi osobně, případně doporučeně poštou. Projednávané body budou vyvěšeny na nástěnkách a zveřejněny na našich internetových stránkách www.petrzilkova.cz

Vzhledem k náhradnímu způsobu konání výroční schůze shromáždění formou elektronické konference udělte laskavě plnou moc k zastupování (vzor přiložen) pro některého člena výboru. Podpis na plné moci nemusí být
úředně ověřen.PLNÁ MOC


……….………………………………………………………….,
jméno a příjmení zmocnitele (uveďte své jméno a příjmení)jednotka č. …………………….
a číslo vaší bytové jednotky (vchod/číslo bytu)………………………………………………………….………..………………………………………
adresa


……………………………………………………………
datum narození (IČO u právnických osob)

zmocňuji tímto pana (paní)……………………………………………….…………………..………………………………………


……………………………………….…………………………..………………………………………
(uveďte jméno, příjmení, datum narození a bydliště osoby, které dáváte plnou moc;
v případě, že zmocňujete zástupce vchodu, postačí uvést jeho jméno a příjmení),


aby mě zastupoval(a) na výroční schůzi shromáždění Společenství Petržílkova 2486-2491 konané dne 27. května 2021, mým jménem hlasoval(a) a přijímal(a) veškerá rozhodnutí.V Praze dne ……………….………..………………..………………………………………

podpis>> Ve formátu PDF zde <<