POZVÁNKA na výroční schůzi shromáždění a plná moc

Téma: Informace výboru
Vydáno dne 26. 03. 2023

(Vytištěno z www.petrzilkova.cz)


POZVÁNKA na výroční schůzi
shromáždění Společenství Petržílkova 2486-2491,
která se koná ve čtvrtek dne 25. května 2023
od 19.00 hod. (prezence od 18.30)
v kinosále Gymnázia Jaroslava Heyrovského
Mezi školami 2475, Praha 5

Program:

1. Zahájení, zjištění usnášeníschopnosti
2. Zpráva o činnosti výboru Společenství Petržílkova 2486-2491
3. Zpráva o vyúčtování za rok 2022
4. Finanční plán (rozpočet) na období červenec 2023 až červen 2024
5. Plán oprav a údržby na období červenec 2023 až červen 2024
Podklady k jednání (vyúčtování) jste obdrželi osobně, případně doporučeně
poštou. Finanční plán na další období bude vyvěšen na nástěnkách a zveřejněn
na našich internetových stránkách www.petrzilkova.cz.
Nemůžete-li se z vážných důvodů osobně dostavit, udělte laskavě plnou moc k zastupování pro svého zástupce (např. rodinného příslušníka nebo některého člena výboru). Podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen.
PLNÁ MOC……….………………………………………………………….,
jméno a příjmení zmocnitele (uveďte své jméno a příjmení)jednotka č. …………………….
a číslo vaší bytové jednotky (vchod/číslo bytu)………………………………………………………….………..………………………………………
adresa


……………………………………………………………
datum narození (IČO u právnických osob)

zmocňuji tímto pana (paní)……………………………………………….…………………..………………………………………


……………………………………….…………………………..………………………………………
(uveďte jméno, příjmení, datum narození a bydliště osoby,
které dáváte plnou moc; v případě, že zmocňujete zástupce vchodu,
postačí uvést jeho jméno a příjmení),


aby mě zastupoval(a) na výroční schůzi
shromáždění Společenství Petržílkova 2486-2491
konané dne 25. května 2023
a mým jménem hlasoval(a)
a přijímal(a) veškerá rozhodnutí.V Praze dne ……………….………..………………..………………………………………

podpis

Podklady k setkání:

- Plán oprav 2023-2024

- Finanční plán 2023 -2024

- Plná moc pro zastupování na VH