Pravidla pro výběrová řízení; Pravidla rozúčtování záloh; Ceník za pořízení kopií dokumentů

Téma: Základní dokumenty
Vydáno dne 01. 04. 2014

(Vytištěno z www.petrzilkova.cz)


Pravidla pro výběrová řízení; Pravidla rozúčtování záloh; Ceník za pořízení kopií dokumentů

Pravidla pro výběrová řízení

PRAVIDLA PRO VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA OPRAVY, MODERNIZACE, REKONSTRUKCE A TECHNICKÁ ZHODNOCENÍ DOMU (BUDOVY) A POZEMKU
Výbor Společenství Petržílkova 2486-2491 nebo předseda společenství je povinen vyhlásit na všechny opravy, modernizace, rekonstrukce a technická zhodnocení společných částí domu (budovy) a na všechny služby, jejichž předpokládaná hodnota přesahuje 350 000,00 Kč ročně v případě celé budovy nebo 50 000,00 Kč ročně v případě jednotlivých domů 2486, 2487, 2488, 2489 a 2490, respektive 100 000,00 Kč ročně v případě domu 2491, výběrové řízení. Tato povinnost neplatí v případě havarijních stavů, kdy hrozí nebezpečí z prodlení. Tato povinnost dále neplatí u monopolních dodavatelů (např. dodavatelé vody a tepla), pokud jejich dodávky nelze nahradit z jiných drojů. více


Pravidla rozúčtování záloh

Vlastníci jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku. Pokud dohoda neurčuje jinak, nesou náklady poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu. Příspěvky na náklady spojené se správou domu a pozemku se hradí formou měsíčních záloh.
Vlastníci jsou dále povinni platit zálohy na služby spojené s užíváním bytu.
Zálohové příspěvky na správu domu a pozemku a zálohy na služby spojené s užíváním bytu se stanovují tak, aby pokrývaly všechny předpokládané náklady. Výši částky pro jednotlivé jednotky určuje výbor. Zálohové příspěvky na správu domu a pozemku a zálohy na služby spojené s užíváním bytu jsou splatné vždy měsíčně, a to do 25. dne běžného měsíce. více


Ceník za pořízení kopií dokumentů

Každý člen Společenství Petržílkova 2486-2491 (dále jen SVJ) má právo nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy domu a pozemku, jakož i do účetních knih a dokladů. Základní informace o SVJ jsou uvedeny na internetových stránkách SVJ v sekci základní dokumenty.  Informace o běžné správě a činnosti výboru, včetně přehledu výdajů SVJ, jsou uvedeny v zápisech ze schůzí výboru. Všechny tyto informace jsou k dispozici zdarma na internetových stránkách SVJ.
Účetní knihy jsou vedeny v elektronické formě a v této formě jsou zdarma k dispozici všem členům SVJ, kterým budou na požádání zaslány na jimi určenou emailovou adresu (případně jim bude zaslán odkaz na zabezpečené internetové stránky, na nichž jsou tyto dokumenty k dispozici). 
Také ostatní dokumenty (účetní doklady – faktury, smlouvy apod.) jsou zpravidla (platí zejména pro dokumenty vzniklé od roku 2013) k dispozici v elektronické formě a v této formě jsou zdarma k dispozici všem členům SVJ, kterým budou na požádání zaslány na jimi určenou emailovou adresu (případně jim bude zaslán odkaz na zabezpečené internetové stránky, na nichž jsou tyto dokumenty k dispozici).
Jestliže člen SVJ požaduje pořízení kopií dokladů, které nejsou k dispozici v elektronické formě, je povinen uhradit předem na účet SVJ zálohu na náklady spojené s pořízením takových kopií. více